Kısayollar:

Kişisel Verileri Koruma Kanunu Politikamız

KVK Bilgilendirme Metni​

     Özgür Akşan, kişisel verilerin korunması ve işlenmesinde başta Anayasa’nın 20. maddesinde düzenlenen özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumaya azami önem atfetmektedir. Bu çerçevede, kişisel verilerin hukuka uygun olarak korunması ve işlenmesine özen göstermekte, tüm planlama ve faaliyetlerinde bu anlayışla hareket etmektedir.

     Hekim, özel hayatın gizliliğinin temeli olan kişisel verilerin korunması ve işlenmesini sadece mevzuata uyum sağlama kapsamında değerlendirmemekte, yaklaşımının temeline insana verdiği değeri koymaktadır. Bu bilinçle hareket eden Hekim ve sorumluluğundaki muayenehane organizasyonu, kişisel verilerin güvenli bir şekilde saklanması ile hukuka aykırı olarak işlenmesinin önlenmesi için gerekli her türlü idari ve teknik önlemi almaktadır.

 1. Veri Sorumlusu

     Veri sorumlusu, kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca kişisel verileriniz veri sorumlusu olarak “Hekim” tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanır ve işlenir.

 1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

     Kişisel verileriniz tamamen veya kısmen otomatik yahut otomatik olmayan yollarla; her türlü sözlü, yazılı, elektronik ortamda; Hekime iletilen muhtelif belgeler, iş arama portalları gibi muhtelif kanallar aracılığıyla elde edilen iş başvuru formları, müşteri bilgi formları, posta ve e-postalar; çağrı merkezi; internet sitesi; sosyal medya araçları; iletişim hesapları ve cihazları; muayenehane bilişim sistemleri ve cihazları; güvenlik kameraları; Hekimin hizmet verdiği yahut hizmet aldığı hekimler, iş ortakları, hizmet/ürün tedarik ettiği firmalar gibi üçüncü kişiler ile istihdam ettiği hekimler aracılığıyla, gerekli olan süre kadar saklanmak üzere, toplanır.

     Kişisel verileriniz açık rızanıza dayalı olarak işlenir. Bununla birlikte, kişisel verileriniz Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasında yer alan (i) kanunlarda açıkça öngörülmesi, (ii) kişisel verinin kişisel veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, (iii) fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunanın kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması, (iv) bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, (v) Hekimin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, (vi) bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, (vii) kişisel veri sahiplerinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Hekimin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, hukuki sebeplerinden birine dayalı olarak açık rıza aranmaksızın da işlenebilir.

 1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

     Kişisel verileriniz; Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasında yer alan şartlardan birinin bulunması halinde kanunlarda açıkça öngörülen yükümlülükler ile mesleki ve hukuki gerekliliklerin yerine getirilmesi; ticari ilişkilerimizin, ortaklıklarımızın ve stratejilerimizin doğru olarak planlanması ve yürütülmesi; Hekimin ve iş ortaklarımızın hukuki, ticari ve fiziki güvenliğinin temin edilmesi; Hekimin kurumsal işleyişinin sağlanması; insan kaynakları politikalarımızın en iyi şekilde planlanması ve uygulanması; Hekimin bilişim sistemlerinin çalışırlığı ve bilgi güvenliğinin sağlanması ile bunun için gerekli veri tabanlarının oluşturulması; Hekim internet sitesinde sunulan hizmetlerin geliştirilmesi ve oluşan hataların giderilmesi; ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibinin yapılması ile talep ve şikayet yönetiminin sağlanması amacıyla işlenir.

     Açık rızasını beyan etmeniz halinde ise kişisel verileriniz Hekim tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden en iyi şekilde yararlandırılmanız (istatistik, analiz, profilleme ve beğeni raporlamaları yapılması) ve haberdar edilmeniz (tanıtım, reklam, promosyon, duyuru ve bilgilendirmeler ile kişisel süreç takibinin yapılması); kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması, geliştirilmesi ve icrası ile finansal profilinizin analiz edilmesi amacıyla işlenebilir.

     Röntgen, BT (Bilgisayarlı Tomografi), MR (Manyetik Rezonans), DEXA (Kemik Dansitometri Cihazı), Sintigrafi, Anjiyografi, Ultrason vb. ileri radyolojik görüntülemeler de dahil olmak üzere Tıbbi Görüntüleme Sistemleri ile elde edilen sağlık verisi görüntüleriniz Hekim tarafından görüntülendikten sonra “Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik”e uygun olarak imha edilir.

ç. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

     Kişisel verileriniz, Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasında yer alan şartlardan birinin bulunması halinde işbu metnin (c) maddesinin 1. paragrafında belirtilen amaçlarla sınırlı olarak grup Hekimlerimize, iştiraklerimize, iş ortaklarımıza, akdi veya kanuni yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla dışarıdan hizmet aldığımız Hekimlere (güvenlik, sağlık, iş güvenliği, hukuk v.b. konularda), yetkili kurum ve kuruluşlara Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlar çerçevesinde gerekli güvenlik önlemleri alınmak kaydıyla aktarılabilir. Açık rızanızı beyan etmeniz halinde ise kişisel verileriniz işbu metnin (c) maddesinin 2. paragrafında belirtilen amaçlarla sınırlı olarak grup Hekimlerimize, iştiraklerimize ve iş ortaklarımıza aktarılabilir.

 1. Kanun’un 11. Maddesi Uyarınca Kişisel Veri Sahibinin Hakları

     Hekim, Kanun’un 10. maddesi uyarınca size haklarınızı bildirmekte; söz konusu hakların nasıl kullanılacağına dair yol göstermekte ve tüm bunlar için gerekli iç işleyişi, idari ve teknik düzenlemeleri gerçekleştirmektedir. Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca; (a) kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, (b) kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (c) kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (ç) yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, (d) kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, (e) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, (f) Kanun’un 11. maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (g) işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, (ğ) kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

     Kanun’un uygulanmasıyla ilgili taleplerinizi ve başvurularınızı mevzuata uygun olarak hazırlayabileceğiniz Veri Sahibi Başvuru Formu ile  “Mimar Sinan Mah., Ziya Gökalp Blv. No:28 Mi’Marin Medical D:1, 35220 Konak/İzmir” adresine yazılı olarak bizzat tevdi edebilir veya Noter kanalıyla gönderebilir ya da kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi [email protected] adresimize güvenli elektronik imza veya mobil imza kullanmak suretiyle elektronik ortamda iletebilirsiniz.

Talep ve başvurularınızda,

 • Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası
 • veya varsa kimlik numarası,
 • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
 • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
 • Talep konusu, 

bulunması zorunludur. Konuya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

     Hekim başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak söz konusu işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Hekim talebi kabul edebileceği gibi gerekçesini açıklayarak reddedebilir ve yanıtını ilgili kişiye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirir.

     Başvuruda yer alan talebin kabul edilmesi hâlinde Hekim gereğini en kısa sürede yerine getirir ve ilgili kişiyi bilgilendirir. Başvurunun Hekimin hatasından kaynaklanması hâlinde alınan ücret veri sahibine iade edilir.

Başvurunun reddedilmesi, verilen yanıtın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya yanıt verilmemesi hâllerinde; veri sahibi, yanıtı öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kuruluna şikâyette bulunma hakkına sahiptir.

     Konu hakkında daha ayrıntılı bilgi Hekimin “Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası”nda bulunmaktadır.Özgür Akşam

İnternet Sitesi Çerez Aydınlatma Metni

     6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun) uyarınca, sizlere daha iyi bir hizmet sunmamız ve Hekim faaliyetlerinin daha iyi bir şekilde sürdürülmesi için, bu İnternet Sitesi Çerez Aydınlatma Metni, veri sorumlusu sıfatıyla Op. Dr. Özgür Akşan (Hekim) tarafından hazırlanmıştır

     Hekimin resmi internet web sitesi olan www.ozguraksan.com adresindeki içeriklerin; müşteriler, tedarikçiler, hizmet sağlayıcılarının yönetici ve çalışanları, Hekim ortakları, çalışanlar, çalışan adayları, stajyerler, ziyaretçiler, kamu kurum ve kuruluşları ile özel hukuk tüzel kişilerinin çalışanları ve ilgili üçüncü kişiler (İlgili Kişi) tarafından kullanımı esnasında işlenen veya Hekimle paylaşılan kişisel verilerinizin veri sorumlusu olan “Hekim” tarafından işlenmesine, kaydedilmesine ve aktarılmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek, internet sitesinde çerezlerin kullanımı ile elde edilen kişisel verilerin işlenmesi amacıyla, sizleri bilgilendiriyoruz. 

     Konseyinin, 28 Ocak 1981 tarihinde Strazburg’da imzaya açılan ve 1 Ekim 1985 tarihinde yürürlüğe giren 108 sayılı Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesi, ülkemiz tarafından 28 Ocak 1981 yılında imzalanmıştır. Bu sözleşme, 17 Mart 2016 tarih ve 29656 sayılı ‘Resmi Gazete’de yayımlanarak iç hukukumuza dâhil edilmiştir. Buna bağlı olarak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 07.04.2016 tarihli Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Avrupa Birliği (AB)’nin kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuatı Genel Veri Koruma Tüzüğü/Regülasyonu (General Data Protection Regulation-GDPR; bkz. https://gdpr-info.eu/), internet web sitesi ziyaretçilerinin tutulan verilerin hangi ülkelerde, ne zaman, hangi amaçla, niçin, nerede kayıtlı oldukları konusunda güncel bilgi alma hakkını düzenlemiştir. Ülkemizde ise çerezler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında “kişisel veriye ilişkin” düzenlemeler içerdiğinden bu kanunun ve ilgili mevzuat kapsamında değerlendirilmektedir. Bu Aydınlatma Metni; bilgisayar, akıllı telefon, tablet ve Hekim web sitesine erişiminizi sağlayacak her türlü cihaz için kişisel verilerinizin işlendiği, depolandığını, hangi şartlar altında ne şekilde kullanıldığını ve nasıl çalıştığını belirten bilgilendirme ve aydınlatma metnidir. 

     Hekim internet web sitesini ziyaret etmeniz halinde, çerez kullanımını reddetme veya kabul etme seçim hakkına ve özgürlüğüne sahipsiniz. Ancak çerezleri reddetmeniz halinde internet web sitesini etkin bir biçimde kullanmanız mümkün olmayabilir. Bu Aydınlatma Metni kapsamında kişisel verileriniz, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uygun olarak işlenmektedir. İnternet Sitesi Çerez Aydınlatma Metni ile bağlantılı olarak belirlenen aşağıda linki verilen Aydınlatma Metni ve Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikamızı inceleyerek taleplerinizi veri sorumlusu olarak Hekime iletebilirsiniz. 

GİZLİLİK ŞARTLARI: 

 1. Op. Dr. Özgür Akşan (Hekim) tarafından veri sorumlusu sıfatıyla işletilen www.ozguraksan.com web adresindeki internet sitesini (İnternet Sitesi) herhangi bir şekilde kullanan veya siteyi ziyaret eden kişilere (Kullanıcı) daha iyi hizmet sunmak, Hekim ile irtibatlı kişiler ile iletişimin sağlanması amacıyla bazı kişisel bilgiler (Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Adres ve Konum Bilgileri vb.) işlenmektedir. İnternet Sitesi vasıtasıyla toplanan bu veriler; Hekimce kişisel verilerin ve özel hayatın gizliliği ilkesine uygun olarak kullanılmakta ve saklanmaktadır. 
 1. Hekim, internet sitesinde bulunan ve doldurulan bilgileri; oluşturulan politika, aydınlatma metinlerinde belirtilen haller dışında, kullanıcıların bilgisi veya rızası dışında üçüncü kişilerle paylaşmamaktadır. Hekimin faaliyeti dışında başka bir amaçla kullanmamaktadır. Hekim bu bilgileri üçüncü kişilere satmayacağını taahhüt etmektedir. 
 2. Hekim İnternet Sitesinde, zararlı yayınların, istenmeyen reklamların engellenmesine yönelik çerezleri; üçüncü taraf sağlayıcılarca (internet arama motorları) birinci taraf çerezler ile üçüncü taraf çerezleri birlikte kullanılmaktadır. 
 3. İşlenen ve depolanan kişisel veriler, kişinin açık rızasının arandığı hallerde kişinin rızası alınarak; ancak ilgili kamu kurum ve kuruluşlar ile resmi makamlarca talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümlerine uygun olarak ilgili resmi kurum ve kuruluşlara, resmi makamlara bildirilecektir. 
 4. Kişisel veri sahibi olan kullanıcı, bu aydınlatma metni kapsamında ve Hekimce ilan edilen politika uyarınca, işbu gizlilik şartlarını/maddelerini onaylayarak, bildirmiş olduğu bilgilerin kendisine ait olduğunu, kendisi tarafından doldurulduğunu ve bu bilgilerin, Hekim iş başvuru süreçlerinin, iletişimin sağlanması, satış ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülebilmesi amacıyla; Hekim iştirakleri  ile paylaşılabileceğine onay vermektedir. 
 5. İnternet sitesi kullanıcısı, web sitesini kullanmayı kabul etmesi halinde, bu Aydınlatma Metninde yazılı tüm şartları okuduğunu, kişisel verilerinin işlenmesi hakkında bilgilendirildiğini, kişisel verilerinin belirlenen kapsam ve amaçlar çerçevesinde işlenmesini kabul ettiğini ve buna açıkça rıza gösterdiğini kabul etmiş sayılacaktır. 
 6. Hekim; mevzuatta, Hekim organizasyonunda yapılacak değişiklikler, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun alacağı kararlar ve oluşacak yeni şartlara göre, “İnternet Sitesi Çerez Aydınlatma Metni” hükümlerini önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. Kişisel verileriniz ile ilgili, mevzuata uygun olarak hazırlayabileceğiniz “Başvuru Formunu” doldurarak taleplerinizi Hekime iletebilirsiniz. 
 7. İnternet sitesini kullanırken diğer sitelere ve sosyal medya sitelerine bağlantı linkleri ile bağlanmanız mümkündür. Hekim internet sitesine ya da üçüncü taraf sitelerine gitmenizi sağlayan bağlantılara tıkladığınızda söz konusu sitelerin kişisel veri gizlilik politikaları olduğunu unutmayınız. İlgili siteleri kullanırken söz konusu sitelerin gizlilik politikalarını lütfen inceleyiniz. Hekim sitesinden yönlendirilen üçüncü taraf sitelerinin içeriklerinden ve politikalarından Hekim sorumlu değildir. Hekimin bu siteler üzerinde herhangi bir kontrolü veya bunlarla ilgili bir sorumluluğu yoktur. 
 8. Kişisel verilerin internet üzerinden, “yüzde yüz güvenli bir şekilde korunmasının mümkün olmadığı” hususu bilişim uzmanları ve bu konudaki ulusal ve uluslararası otoriteler tarafından bilinen ve ilan edilen bir gerçekliktir. Kişisel verilerinizi korumak için Hekim gerekli idari ve teknik tedbirleri almıştır. 
 9. Hekim, kişisel verilerinizin mevzuata uygun olarak, işlenmesi, korunması, saklama ve imha süreçlerini yürüteceği hususunda gerekli politikayı belirlemiştir. Hekim, kişisel verilerin ifşa edilmeyeceği, gizlilik ilkesine riayet ederek, politikada belirtilen haller dışında kişisel verileri üçüncü kişilerle paylaşmayacağını ilan etmektedir. Kişisel verilere ilişkin gizlilik yükümlülüğünün Hekim ile çalışanları arasındaki iş akdinin sona ermesinden sonra dahi devam edeceği, yasal yükümlülüklere uyulmadığı takdirde iş akdinin haklı nedenle sonlandırılacağı, gerekli yaptırımların uygulanacağı belirlenmiş ve çalışanlar ile ilgili tüm kişiler bilgilendirilmiştir. 

1- İşlenen Kişisel Verileriniz 

     Bu Aydınlatma Metni ile ayrıntıları aşağıda açıklandığı üzere kullanıcıların, (Hekim) tarafından işletilen internet web sayfasına erişimi ve internet web sitesinde çevrimiçi yaptığı işlemlere bağlı olarak, otomatik olarak işlenen kişisel veriler aşağıda yazılı olduğu şekilde belirtilmiştir: 

– İnternet Protokol Adresi (IP Numarası) 

– İnternet Sitesi çevrimiçi Gezinti/İşlem Bilgisi v.b. 

– Tarayıcı türünüz ve dil ayarlarınız, 

– İşletim sisteminiz (Windows 7, 8, XP… Android, iOS, MacOS gibi), 

– İnternet servis sağlayıcınız (ISPInternet Service Provider) 

– İnternet sitesi tarih/saat damgası v.b. bilgiler 

– Başvuru internet sitesinin URL adresi, 

– İnternete erişim sağlayıcınızın alan adı. 

– Konum Verisi: Kişiye ait konum verisinin bulunduğu veri grubudur (Yaşadığı şehir, ilçe, web sitesi aracılığıyla yapılan hukuki/ticari işlem, GPS lokasyonu).

     İnternet Sitesinde yayınlanan iş başvuru veya iletişim formları ile sağlık bilgi talep formlarının doldurulması halinde; 

– Kimlik Bilgileri, 

– İletişim Bilgiler, 

– İletişim/Talep/Şikayet Yönetimi Bilgileri

-Eğitim Verisi: Kişiye ait eğitim verilerinin bulunduğu veri grubudur (mezun olduğu üniversite bilgisi, mezuniyet yılı).

– Mesleki Veriler: Kişinin mesleğine ait bilgilerin bulunduğu veri grubudur (Çalıştığı kurum bilgisi, meslek odası sicili).

– Görsel/İşitsel Veri: Kişiye ait görsel ve işitsel verilerin bulunduğu veri grubudur (Fotoğraf).

– Konum Verisi: Kişiye ait konum verisinin bulunduğu veri grubudur (Yaşadığı şehir, ilçe, web sitesi aracılığıyla yapılan hukuki/ticari işlem, GPS lokasyonu).

– Finansal Veri: Kişinin finansal bilgilerinin bulunduğu veri grubudur (Banka hesap no, iban no, kart bilgisi, banka adı, fatura bilgileri)

– Kullanıcı/Üye Bilgisi Verisi: Üyelik bilgisi, üyelik ID numarası.

– Kullanıcı/Üye İşlem Bilgisi Verisi: Satın alınan ürün/ler, alışveriş tutarı, alışveriş tarihi, çağrı merkezi görüşme kayıtları, ticari iletişim izni, faydalanılan kampanyalar/yarışmalar, kullanılan kuponlar, siparişe ilişkin bilgiler.

– İşlem Güvenliği Bilgisi Verisi: Şifre, parola bilgileri.

– Pazarlama Bilgisi: İlgili kişinin verdiği ticari elektronik ileti iznine istinaden gönderilen pazarlama amaçlı sms, e-posta mesajları veya çağrı merkezi tarafından yapılan aramalar, çerez kayıtları, hedefleme bilgileri, alışkanlık ve beğenileri gösteren değerlendirmeler.

– Talep/Şikayet Yönetimi/İtibar Yönetimi Bilgisi: İlgili kişinin satın almış olduğu ürün veya hizmete ilişkin web sitesi, mobil aplikasyon, sosyal medya hesapları veya çağrı merkezi üzerinden ilettiği şikayet ve/veya talepler ile bu istemlerin değerlendirilmesi veya yönetimi sürecinde yapılan işlemlere ilişkin kayıtlar.

– Sağlık Bilgileriniz: Laboratuvar sonuçlarınız, test sonuçlarınız, muayene verileriniz, randevu bilgileriniz, reçete bilgileriniz dâhil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sırasında veya bunların bir sonucu olarak elde edilen her türlü sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel verileriniz

2- Kişisel Verileri İşleme Amaçları 

Bu metin bilgilendirme ve aydınlatma metni niteliğindedir. Aydınlatma Metninin amacı; Hekim tarafından işletilmekte olan internet sitesini kullanan ziyaretçilere ait -çerezler ile elde edilen- kişisel verilerin işlenmesi hakkında sizlere bilgi vermek ve aydınlatmaktır. 

İnternet sitesinin çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek, siteyi analiz etmek, sitenin performansını arttırmak, siteyi ziyaret edenlerin sayısının tespit edilmesi, kullanım kolaylığı sağlamak, site üzerinden üçüncü taraf sosyal medya sayfalarına paylaşımda bulunmak vb. sebeplerle kişisel verileriniz işlenmektedir. Bu metinde web sitesinde hangi amaçlarla hangi çerezleri kullandığımızı ve bu çerezleri nasıl kontrol edebileceğinize ilişkin gerekli bilgiler aşağıda açıklanmıştır. Kullandığımız çerezleri kullanmaktan vazgeçebilir, türlerini, fonksiyonlarını değiştirebilir veya web sayfasına yeni çerezler ekleyebiliriz. İşbu aydınlatma metninin hükümlerini dilediğimiz zaman değiştirme hakkını saklı tutuyoruz. Yapılacak güncellemeler site üzerinden veya kurumun belirlediği yöntemlerle ilan edilecektir. 

3- Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi 

     İnternet sitesi kullanıcılarının web sayfasını ziyaret etmesi sırasında kişisel verileriniz, ziyaretinizin amaç ve kapsamında, sitemizi kullanmanız dolayısıyla elektronik ortamdaki çerezler yoluyla veri sorumlusu olan Hekimin meşru menfaatlerine yönelik hukuki sebebe, ilgili kişilerle yapılan veya yapılacak sözleşmelerin kurulması ve ifası hukuki sebebine dayalı olarak toplanmaktadır. 

     Kişisel verileriniz, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, Elektronik İmza Kanunu, Elektronik Haberleşme Kanunu, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, Elektronik Haberleşme Sektöründe Tüketici Hakları Yönetmeliği, Elektronik Haberleşme Sektöründe Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Gizliliğin Korunması Hakkında Yönetmelik, Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik, Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik, Anonim Hekimlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ, Kayıtlı Elektronik Posta Sistemi ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğ, Sermaye Hekimlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik ve ilgili yasal düzenlemeler ile 6698 sayılı Kanunun 5 inci ve 6 ncı maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metinde belirtilen amaçlarla işlenmektedir. 

     Röntgen, BT (Bilgisayarlı Tomografi), MR (Manyetik Rezonans), DEXA (Kemik Dansitometri Cihazı), Sintigrafi, Anjiyografi, Ultrason vb. ileri radyolojik görüntülemeler de dahil olmak üzere Tıbbi Görüntüleme Sistemleri ile elde edilen sağlık verisi görüntüleriniz Hekim tarafından görüntülendikten sonra “Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik”e uygun olarak imha edilir. emaryolla.com 

4- Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği 

     Bu metin kapsamında kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi ile sınırlı olmak üzere ve mevzuata uygun şekilde grup Hekimlerimizle, tedarikçilerimiz, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla, özel hukuk tüzel kişileriyle paylaşabiliriz. Kişisel verilerinizi yurtiçi ve yurtdışı sunucularda saklayabileceğimizi, Hekim faaliyetleri ile sınırlı kalmak üzere, mevzuata uygun olarak, gerekli idari ve teknik tedbirleri almak suretiyle kişisel verilerinizi yurtdışına aktarabileceğimizi belirtmek isteriz. Kişisel verilerin Avrupa Birliği (EU) Ülkeleri dışındaki diğer ülkelere aktarılması, gönderilmesi ve bu ülkelerde işlenmesi halinde kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanunun 5 inci, 6 ncı, 9 uncu maddelerine uygun olarak yurtdışına aktarılmaktadır. Kişisel verilerinizi tarafınıza bilgi vermeksizin veya gerekli olduğu hallerde açık rızanızı almaksızın üçüncü kişilere satmayacağımızı veya paylaşmayacağımızı taahhüt ediyoruz. 

5- Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız 

     6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanununun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11 inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre veri sorumlusu olarak Mimar Sinan Mah. Ziya Gökalp Bulv. No:28 MiMarin Medikal D:1 35220 Konak İZMİR adresine, Kişisel Veri Sahibi olan ilgili kişinin ekte yer alan başvuru formunu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını Hekim adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Hekime bildirdiği ve ilgili kişinin şahsi Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresini kullanarak Hekime ait Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi olan [email protected] elektronik posta göndererek, yapacağı şahsi başvuru ile Noter vasıtasıyla yapacağı başvurusu veya KVK Kurumunun belirlediği yöntemlerle iletebilirsiniz. 

Kanunun 11. maddesi uyarıca; Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili olarak; 

– Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 

– Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

– Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 

– Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

– Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 

– KVKK’ nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 

– Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi, yok edilmesi halinde bu işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme, 

– İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

– Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,  haklarına sahiptir. 

     6698 sayılı KVK Kanunu 13/1. Maddesi uyarınca, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak amacıyla, yapacağınız başvurularınızı yazılı olarak veya KVK Kurumunun belirlediği yukarıda yazılı yöntemlerle Hekime iletmeniz gerekmektedir. Hekim, başvuruda yer alan taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, mevzuat uyarınca Kurulca belirlenen tarifedeki ücret talep edilecektir. Bu İnternet Sitesi Çerez Aydınlatma Metni ile ilgili herhangi bir sorunuz, yorumunuz ya da talebiniz olması durumunda Hekimle iletişime geçebilirsiniz. 

ÇEREZLER HAKKINDA BİLGİLENDİRME 

1- Çerez Nedir? 

     Çerezler, bir internet sitesi tarafından cihazınızda oluşturulan ve isim-değer formatında veri barındıran, hatırlanmamızı sağlayan cookies (kurabiye) olarak bilinen, literatürde çerez ya da kurabiye olarak adlandırılan text dosyaları olan küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet sitesinin, cihazınızda bilgi saklamasını ve bu bilgileri sonraki ziyaretleriniz sırasında kullanmasını mümkün kılmaktadır. Bir internet sitesi tarafından oluşturulan çerezler siteye erişim için kullandığınız internet tarayıcısı tarafından saklanmaktadır. Bu çerezlerin içerdiği bilgilere; sadece çerezi oluşturan alan adı altında sunulan internet siteleri tarafından ve aynı tarayıcıyı kullandığınız takdirde uzaktan erişim mümkündür. Çerezler, günümüzde, internet teknolojilerinin önemli bir parçası haline gelmiştir ve temel işlevleri çevrimiçi ziyaretçinin tercihlerinin hatırlanması ve cihazın tanınması olup, neredeyse tüm internet sitelerinde çerez kullanımı söz konusudur. 

2- Çerezlerin Kullanım Amaçları 

İnternet sitesinin düzgün bir şekilde çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek. Oturum açan ziyaretçilerin, farklı sayfaları ziyareti sırasında yeniden şifre, bilgi girmelerine gerek kalmaması. İş süreçlerini yürütmek için gerekli formların gerekli şekilde doldurulmasının sağlanması, İnternet sayfasının analiz edilmesi, performansını arttırmak. (Örneğin, internet sitesinin üzerinde çalıştığı farklı sunucuların entegrasyonunun sağlanması, sitemizi ziyaret eden kullanıcıların sayısına ilişkin istatistiksel verilerin tespit edilmesi), siteyi kullanan ziyaretçinin daha sonraki çevrimiçi bağlantısında kullanıcı adı bilgisinin ya da arama sorgularının hatırlanması, Hekimin meşru menfaatinin sağlanması, buna göre performans ayarlarının yapılması, ziyaretçilerin internet sitesinde çevrimiçi kullanımının, işlevselliğinin kolaylaştırılması. Hekime ait veya üçüncü taraf sosyal medya araçlarına bağlanmayı sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. 

3- Çerezleri Kim, Nasıl Gönderir? 

     Çerezler, internet ortamında gezintiniz sırasında, cihazınızda bulunan Google, Chrome, Safari, Opera, Mozilla Firefox, İnternet Explorer gibi tarayıcılar ile internet sunucuları arasında kurulan iletişim vasıtasıyla gönderilmektedir. Çerezler ile ilgili detaylı bilgilere ulaşmak için www.allaboutcookies.org veya www.aboutcookies.org adreslerini ziyaret edebilirsiniz. 

4- Kullanılması Zorunlu Olan Çerezler 

     Bu çerezler, internet sitesinin düzgün bir şekilde çalışabilmesi, sitenin özelliklerinden ve sunulan hizmetlerden yararlanabilmeniz için kullanımı mecburi olan çerezlerdir. Bu çerezler vasıtasıyla kişisel veriler işlenmemektedir. Tarayıcı kapatıldıktan sonra kişisel bilgiler silinir. Oturum açıldığında devreye giren kimlik doğrulama çerezleri, bir sayfadan diğer sayfaya geçtiğinizde çevrimiçi erişiminizin devamlılığını sağlar. 

5- Performans Çerezleri 

     Bu çerezler, internet sitesinin performansını ölçmek ve iyileştirmek için ziyaretleri ve trafik kaynaklarını tespit etmemize olanak sağlar. İnternet sitesi içerisinde yer alan sayfaların ziyaretçi sayılarına ulaşmamıza ve ziyaretçilerimizin internet sitesi içerisinde hangi sayfalarda zaman geçirdiklerini görmemize yardımcı olurlar. İlgili çerezlerin topladığı tüm bilgiler, birlikte değerlendirildiğinden kişisel bilgiler içermez, anonimdir. Bu çerezler vasıtasıyla internet sitesinin daha verimli kullanılması sağlanmaya çalışılmaktadır. 

6- İşlevsellik Çerezleri 

     Bu çerezler, ziyaretçilerimizin internet sitesinin üzerinde dil veya bölge seçiminin hatırlanması gibi gelişmiş işlevsellik ve kişiselleştirme imkanlarını sağlamak amacıyla kullanılmaktadır. İlgili çerezlerin kullanımına izin vermemeniz halinde, internet sitemiz nezdindeki kişiselleştirilmiş ayarlarınızın kaydedilmesi mümkün olmayacaktır. 

7- Pazarlama/Hedefleme Çerezleri 

     Bu çerezler, internet sitesini ve üçüncü taraflara ait alan adlarını ziyaretiniz sırasında oluşturulan birinci ve üçüncü taraf çerezlerdir. Bu çerezler oluşturuldukları alan adlarındaki tıklama ve ziyaret geçmişinizin takibini ve farklı alan adları arasında bu kayıtların eşlenmesini mümkün kılmaktadır. Bu tür çerezler kullanıcıların tanınması ve profillenmesi, reklam ve pazarlama faaliyetlerinin hedeflenmesi, ve içeriğin özelleştirilmesi amacı ile kullanılmaktadır. 

Oturum Çerezleri: Bu çerezlerin temel fonksiyonu internet sitesinin düzgün bir şekilde çalışmasını sağlamaktır. Geçici çerezler olup, tarayıcıyı kapattıktan sonra cihazınızdan silinirler. 

Kalıcı Çerezler: Tarayıcınızı kapattıktan sonra da kullanıcı tarafından silininceye ya da süresi doluncaya kadar cihazınızda kalmaya devam eden çerezlerdir. 

Birinci Taraf Çerezler: Ziyaret edilen internet sitesi işleteni tarafından cihazınıza yerleştirilen çerezlerdir. 

Üçüncü Taraf Çerezler: Ziyaret edilen internet sitesi işleteni dışındaki kişiler tarafından cihazınıza yerleştirilen ve kontrol edilen çerezlerdir. 

8- Çerezlerin Kullanımı Nasıl Kontrol Edilebilir? 

     İnternet tarayıcınızın türüne göre, aşağıda yazılı olduğu şekilde, çerezlere izin verme veya çerezleri reddetme hakkınızı kullanmanız mümkündür. 

     Google Chrome: Browser’ınızın “adres bölümünde” yer alan, “kilit işareti” veya “i” harfini tıklayarak, “Cookie”/”Çerez” sekmesinden çerezlere izin verebilir veya çerezleri engelleyebilirsiniz. 

     İnternet Explorer: Browser’ınızın sağ üst köşesinde yer alan “Tool” veya “Araçlar” Bölümünden “Güvenlik” sekmesini tıklayın ve “izin ver” veya “izin verme” şeklinde çerez kullanımını kontrol edebilirsiniz. 

     Mozilla Firefox: Browser’ınızın sağ üst köşesinde yer alan “menüyü aç” sekmesini tıklayınız. “Seçenekler” kısmından “Gizlilik ve Güvenlik” butonunu kullanarak çerezleri kontrol edebilirsiniz. 

     Opera, Microsoft Edge gibi diğer browserlar için ise, ilgili browserın yardım veya destek sayfalarını inceleyerek çerez kullanımını kontrol edebilirsiniz. . 

     Safari: Mobil telefonunuzun “Ayarlar” bölümünden “safari” sekmesini seçip, “Gizlilik ve Güvenlik” bölümünden tüm çerez yönetiminizi kontrol edebilirsiniz. 

Ayrıca, Aşağıdaki linkleri kullanarak, tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin Tercihlerinizi kişiselleştirme ve değiştirmeniz mümkündür. 

Adobe Analytics 

http://www.adobe.com/uk/privacy/opt-out.html 

Google Adwords 

https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en 

Google Analytics 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout 

Google Chrome 

http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647 

Internet Explorer 

https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorerdelete-manage-cookies 

MozillaFirefox 

http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies 

Opera 

http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/ 

Safari 

https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr_TR 

     6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun) uyarınca, sizlere daha iyi bir hizmet sunmamız ve Hekim faaliyetlerinin daha iyi bir şekilde sürdürülmesi için, bu İnternet Sitesi Çerez Aydınlatma Metni, veri sorumlusu sıfatıyla Op. Dr. Özgür Akşan (Hekim) tarafından hazırlanmıştır

     Hekimin resmi internet web sitesi olan www.ozguraksan.com adresindeki içeriklerin; müşteriler, tedarikçiler, hizmet sağlayıcılarının yönetici ve çalışanları, Hekim ortakları, çalışanlar, çalışan adayları, stajyerler, ziyaretçiler, kamu kurum ve kuruluşları ile özel hukuk tüzel kişilerinin çalışanları ve ilgili üçüncü kişiler (İlgili Kişi) tarafından kullanımı esnasında işlenen veya Hekimle paylaşılan kişisel verilerinizin veri sorumlusu olan “Hekim” tarafından işlenmesine, kaydedilmesine ve aktarılmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek, internet sitesinde çerezlerin kullanımı ile elde edilen kişisel verilerin işlenmesi amacıyla, sizleri bilgilendiriyoruz. 

     Konseyinin, 28 Ocak 1981 tarihinde Strazburg’da imzaya açılan ve 1 Ekim 1985 tarihinde yürürlüğe giren 108 sayılı Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesi, ülkemiz tarafından 28 Ocak 1981 yılında imzalanmıştır. Bu sözleşme, 17 Mart 2016 tarih ve 29656 sayılı ‘Resmi Gazete’de yayımlanarak iç hukukumuza dâhil edilmiştir. Buna bağlı olarak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 07.04.2016 tarihli Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Avrupa Birliği (AB)’nin kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuatı Genel Veri Koruma Tüzüğü/Regülasyonu (General Data Protection Regulation-GDPR; bkz. https://gdpr-info.eu/), internet web sitesi ziyaretçilerinin tutulan verilerin hangi ülkelerde, ne zaman, hangi amaçla, niçin, nerede kayıtlı oldukları konusunda güncel bilgi alma hakkını düzenlemiştir. Ülkemizde ise çerezler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında “kişisel veriye ilişkin” düzenlemeler içerdiğinden bu kanunun ve ilgili mevzuat kapsamında değerlendirilmektedir. Bu Aydınlatma Metni; bilgisayar, akıllı telefon, tablet ve Hekim web sitesine erişiminizi sağlayacak her türlü cihaz için kişisel verilerinizin işlendiği, depolandığını, hangi şartlar altında ne şekilde kullanıldığını ve nasıl çalıştığını belirten bilgilendirme ve aydınlatma metnidir. 

     Hekim internet web sitesini ziyaret etmeniz halinde, çerez kullanımını reddetme veya kabul etme seçim hakkına ve özgürlüğüne sahipsiniz. Ancak çerezleri reddetmeniz halinde internet web sitesini etkin bir biçimde kullanmanız mümkün olmayabilir. Bu Aydınlatma Metni kapsamında kişisel verileriniz, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uygun olarak işlenmektedir. İnternet Sitesi Çerez Aydınlatma Metni ile bağlantılı olarak belirlenen aşağıda linki verilen Aydınlatma Metni ve Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikamızı inceleyerek taleplerinizi veri sorumlusu olarak Hekime iletebilirsiniz. 

GİZLİLİK ŞARTLARI: 

 1. Op. Dr. Özgür Akşan (Hekim) tarafından veri sorumlusu sıfatıyla işletilen www.ozguraksan.com web adresindeki internet sitesini (İnternet Sitesi) herhangi bir şekilde kullanan veya siteyi ziyaret eden kişilere (Kullanıcı) daha iyi hizmet sunmak, Hekim ile irtibatlı kişiler ile iletişimin sağlanması amacıyla bazı kişisel bilgiler (Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Adres ve Konum Bilgileri vb.) işlenmektedir. İnternet Sitesi vasıtasıyla toplanan bu veriler; Hekimce kişisel verilerin ve özel hayatın gizliliği ilkesine uygun olarak kullanılmakta ve saklanmaktadır. 
 1. Hekim, internet sitesinde bulunan ve doldurulan bilgileri; oluşturulan politika, aydınlatma metinlerinde belirtilen haller dışında, kullanıcıların bilgisi veya rızası dışında üçüncü kişilerle paylaşmamaktadır. Hekimin faaliyeti dışında başka bir amaçla kullanmamaktadır. Hekim bu bilgileri üçüncü kişilere satmayacağını taahhüt etmektedir. 
 2. Hekim İnternet Sitesinde, zararlı yayınların, istenmeyen reklamların engellenmesine yönelik çerezleri; üçüncü taraf sağlayıcılarca (internet arama motorları) birinci taraf çerezler ile üçüncü taraf çerezleri birlikte kullanılmaktadır. 
 3. İşlenen ve depolanan kişisel veriler, kişinin açık rızasının arandığı hallerde kişinin rızası alınarak; ancak ilgili kamu kurum ve kuruluşlar ile resmi makamlarca talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümlerine uygun olarak ilgili resmi kurum ve kuruluşlara, resmi makamlara bildirilecektir. 
 4. Kişisel veri sahibi olan kullanıcı, bu aydınlatma metni kapsamında ve Hekimce ilan edilen politika uyarınca, işbu gizlilik şartlarını/maddelerini onaylayarak, bildirmiş olduğu bilgilerin kendisine ait olduğunu, kendisi tarafından doldurulduğunu ve bu bilgilerin, Hekim iş başvuru süreçlerinin, iletişimin sağlanması, satış ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülebilmesi amacıyla; Hekim iştirakleri  ile paylaşılabileceğine onay vermektedir. 
 5. İnternet sitesi kullanıcısı, web sitesini kullanmayı kabul etmesi halinde, bu Aydınlatma Metninde yazılı tüm şartları okuduğunu, kişisel verilerinin işlenmesi hakkında bilgilendirildiğini, kişisel verilerinin belirlenen kapsam ve amaçlar çerçevesinde işlenmesini kabul ettiğini ve buna açıkça rıza gösterdiğini kabul etmiş sayılacaktır. 
 6. Hekim; mevzuatta, Hekim organizasyonunda yapılacak değişiklikler, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun alacağı kararlar ve oluşacak yeni şartlara göre, “İnternet Sitesi Çerez Aydınlatma Metni” hükümlerini önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. Kişisel verileriniz ile ilgili, mevzuata uygun olarak hazırlayabileceğiniz “Başvuru Formunu” doldurarak taleplerinizi Hekime iletebilirsiniz. 
 7. İnternet sitesini kullanırken diğer sitelere ve sosyal medya sitelerine bağlantı linkleri ile bağlanmanız mümkündür. Hekim internet sitesine ya da üçüncü taraf sitelerine gitmenizi sağlayan bağlantılara tıkladığınızda söz konusu sitelerin kişisel veri gizlilik politikaları olduğunu unutmayınız. İlgili siteleri kullanırken söz konusu sitelerin gizlilik politikalarını lütfen inceleyiniz. Hekim sitesinden yönlendirilen üçüncü taraf sitelerinin içeriklerinden ve politikalarından Hekim sorumlu değildir. Hekimin bu siteler üzerinde herhangi bir kontrolü veya bunlarla ilgili bir sorumluluğu yoktur. 
 8. Kişisel verilerin internet üzerinden, “yüzde yüz güvenli bir şekilde korunmasının mümkün olmadığı” hususu bilişim uzmanları ve bu konudaki ulusal ve uluslararası otoriteler tarafından bilinen ve ilan edilen bir gerçekliktir. Kişisel verilerinizi korumak için Hekim gerekli idari ve teknik tedbirleri almıştır. 
 9. Hekim, kişisel verilerinizin mevzuata uygun olarak, işlenmesi, korunması, saklama ve imha süreçlerini yürüteceği hususunda gerekli politikayı belirlemiştir. Hekim, kişisel verilerin ifşa edilmeyeceği, gizlilik ilkesine riayet ederek, politikada belirtilen haller dışında kişisel verileri üçüncü kişilerle paylaşmayacağını ilan etmektedir. Kişisel verilere ilişkin gizlilik yükümlülüğünün Hekim ile çalışanları arasındaki iş akdinin sona ermesinden sonra dahi devam edeceği, yasal yükümlülüklere uyulmadığı takdirde iş akdinin haklı nedenle sonlandırılacağı, gerekli yaptırımların uygulanacağı belirlenmiş ve çalışanlar ile ilgili tüm kişiler bilgilendirilmiştir. 

1- İşlenen Kişisel Verileriniz 

     Bu Aydınlatma Metni ile ayrıntıları aşağıda açıklandığı üzere kullanıcıların, (Hekim) tarafından işletilen internet web sayfasına erişimi ve internet web sitesinde çevrimiçi yaptığı işlemlere bağlı olarak, otomatik olarak işlenen kişisel veriler aşağıda yazılı olduğu şekilde belirtilmiştir: 

– İnternet Protokol Adresi (IP Numarası) 

– İnternet Sitesi çevrimiçi Gezinti/İşlem Bilgisi v.b. 

– Tarayıcı türünüz ve dil ayarlarınız, 

– İşletim sisteminiz (Windows 7, 8, XP… Android, iOS, MacOS gibi), 

– İnternet servis sağlayıcınız (ISPInternet Service Provider) 

– İnternet sitesi tarih/saat damgası v.b. bilgiler 

– Başvuru internet sitesinin URL adresi, 

– İnternete erişim sağlayıcınızın alan adı. 

– Konum Verisi: Kişiye ait konum verisinin bulunduğu veri grubudur (Yaşadığı şehir, ilçe, web sitesi aracılığıyla yapılan hukuki/ticari işlem, GPS lokasyonu).

     İnternet Sitesinde yayınlanan iş başvuru veya iletişim formları ile sağlık bilgi talep formlarının doldurulması halinde; 

– Kimlik Bilgileri, 

– İletişim Bilgiler, 

– İletişim/Talep/Şikayet Yönetimi Bilgileri

-Eğitim Verisi: Kişiye ait eğitim verilerinin bulunduğu veri grubudur (mezun olduğu üniversite bilgisi, mezuniyet yılı).

– Mesleki Veriler: Kişinin mesleğine ait bilgilerin bulunduğu veri grubudur (Çalıştığı kurum bilgisi, meslek odası sicili).

– Görsel/İşitsel Veri: Kişiye ait görsel ve işitsel verilerin bulunduğu veri grubudur (Fotoğraf).

– Konum Verisi: Kişiye ait konum verisinin bulunduğu veri grubudur (Yaşadığı şehir, ilçe, web sitesi aracılığıyla yapılan hukuki/ticari işlem, GPS lokasyonu).

– Finansal Veri: Kişinin finansal bilgilerinin bulunduğu veri grubudur (Banka hesap no, iban no, kart bilgisi, banka adı, fatura bilgileri)

– Kullanıcı/Üye Bilgisi Verisi: Üyelik bilgisi, üyelik ID numarası.

– Kullanıcı/Üye İşlem Bilgisi Verisi: Satın alınan ürün/ler, alışveriş tutarı, alışveriş tarihi, çağrı merkezi görüşme kayıtları, ticari iletişim izni, faydalanılan kampanyalar/yarışmalar, kullanılan kuponlar, siparişe ilişkin bilgiler.

– İşlem Güvenliği Bilgisi Verisi: Şifre, parola bilgileri.

– Pazarlama Bilgisi: İlgili kişinin verdiği ticari elektronik ileti iznine istinaden gönderilen pazarlama amaçlı sms, e-posta mesajları veya çağrı merkezi tarafından yapılan aramalar, çerez kayıtları, hedefleme bilgileri, alışkanlık ve beğenileri gösteren değerlendirmeler.

– Talep/Şikayet Yönetimi/İtibar Yönetimi Bilgisi: İlgili kişinin satın almış olduğu ürün veya hizmete ilişkin web sitesi, mobil aplikasyon, sosyal medya hesapları veya çağrı merkezi üzerinden ilettiği şikayet ve/veya talepler ile bu istemlerin değerlendirilmesi veya yönetimi sürecinde yapılan işlemlere ilişkin kayıtlar.

– Sağlık Bilgileriniz: Laboratuvar sonuçlarınız, test sonuçlarınız, muayene verileriniz, randevu bilgileriniz, reçete bilgileriniz dâhil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sırasında veya bunların bir sonucu olarak elde edilen her türlü sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel verileriniz

2- Kişisel Verileri İşleme Amaçları 

Bu metin bilgilendirme ve aydınlatma metni niteliğindedir. Aydınlatma Metninin amacı; Hekim tarafından işletilmekte olan internet sitesini kullanan ziyaretçilere ait -çerezler ile elde edilen- kişisel verilerin işlenmesi hakkında sizlere bilgi vermek ve aydınlatmaktır. 

İnternet sitesinin çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek, siteyi analiz etmek, sitenin performansını arttırmak, siteyi ziyaret edenlerin sayısının tespit edilmesi, kullanım kolaylığı sağlamak, site üzerinden üçüncü taraf sosyal medya sayfalarına paylaşımda bulunmak vb. sebeplerle kişisel verileriniz işlenmektedir. Bu metinde web sitesinde hangi amaçlarla hangi çerezleri kullandığımızı ve bu çerezleri nasıl kontrol edebileceğinize ilişkin gerekli bilgiler aşağıda açıklanmıştır. Kullandığımız çerezleri kullanmaktan vazgeçebilir, türlerini, fonksiyonlarını değiştirebilir veya web sayfasına yeni çerezler ekleyebiliriz. İşbu aydınlatma metninin hükümlerini dilediğimiz zaman değiştirme hakkını saklı tutuyoruz. Yapılacak güncellemeler site üzerinden veya kurumun belirlediği yöntemlerle ilan edilecektir. 

3- Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi 

     İnternet sitesi kullanıcılarının web sayfasını ziyaret etmesi sırasında kişisel verileriniz, ziyaretinizin amaç ve kapsamında, sitemizi kullanmanız dolayısıyla elektronik ortamdaki çerezler yoluyla veri sorumlusu olan Hekimin meşru menfaatlerine yönelik hukuki sebebe, ilgili kişilerle yapılan veya yapılacak sözleşmelerin kurulması ve ifası hukuki sebebine dayalı olarak toplanmaktadır. 

     Kişisel verileriniz, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, Elektronik İmza Kanunu, Elektronik Haberleşme Kanunu, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, Elektronik Haberleşme Sektöründe Tüketici Hakları Yönetmeliği, Elektronik Haberleşme Sektöründe Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Gizliliğin Korunması Hakkında Yönetmelik, Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik, Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik, Anonim Hekimlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ, Kayıtlı Elektronik Posta Sistemi ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğ, Sermaye Hekimlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik ve ilgili yasal düzenlemeler ile 6698 sayılı Kanunun 5 inci ve 6 ncı maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metinde belirtilen amaçlarla işlenmektedir. 

     Röntgen, BT (Bilgisayarlı Tomografi), MR (Manyetik Rezonans), DEXA (Kemik Dansitometri Cihazı), Sintigrafi, Anjiyografi, Ultrason vb. ileri radyolojik görüntülemeler de dahil olmak üzere Tıbbi Görüntüleme Sistemleri ile elde edilen sağlık verisi görüntüleriniz Hekim tarafından görüntülendikten sonra “Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik”e uygun olarak imha edilir. emaryolla.com 

4- Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği 

     Bu metin kapsamında kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi ile sınırlı olmak üzere ve mevzuata uygun şekilde grup Hekimlerimizle, tedarikçilerimiz, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla, özel hukuk tüzel kişileriyle paylaşabiliriz. Kişisel verilerinizi yurtiçi ve yurtdışı sunucularda saklayabileceğimizi, Hekim faaliyetleri ile sınırlı kalmak üzere, mevzuata uygun olarak, gerekli idari ve teknik tedbirleri almak suretiyle kişisel verilerinizi yurtdışına aktarabileceğimizi belirtmek isteriz. Kişisel verilerin Avrupa Birliği (EU) Ülkeleri dışındaki diğer ülkelere aktarılması, gönderilmesi ve bu ülkelerde işlenmesi halinde kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanunun 5 inci, 6 ncı, 9 uncu maddelerine uygun olarak yurtdışına aktarılmaktadır. Kişisel verilerinizi tarafınıza bilgi vermeksizin veya gerekli olduğu hallerde açık rızanızı almaksızın üçüncü kişilere satmayacağımızı veya paylaşmayacağımızı taahhüt ediyoruz. 

5- Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız 

     6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanununun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11 inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre veri sorumlusu olarak Mimar Sinan Mah. Ziya Gökalp Bulv. No:28 MiMarin Medikal D:1 35220 Konak İZMİR adresine, Kişisel Veri Sahibi olan ilgili kişinin ekte yer alan başvuru formunu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını Hekim adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Hekime bildirdiği ve ilgili kişinin şahsi Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresini kullanarak Hekime ait Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi olan [email protected] elektronik posta göndererek, yapacağı şahsi başvuru ile Noter vasıtasıyla yapacağı başvurusu veya KVK Kurumunun belirlediği yöntemlerle iletebilirsiniz. 

Kanunun 11. maddesi uyarıca; Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili olarak; 

– Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 

– Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

– Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 

– Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

– Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 

– KVKK’ nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 

– Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi, yok edilmesi halinde bu işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme, 

– İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

– Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,  haklarına sahiptir. 

     6698 sayılı KVK Kanunu 13/1. Maddesi uyarınca, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak amacıyla, yapacağınız başvurularınızı yazılı olarak veya KVK Kurumunun belirlediği yukarıda yazılı yöntemlerle Hekime iletmeniz gerekmektedir. Hekim, başvuruda yer alan taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, mevzuat uyarınca Kurulca belirlenen tarifedeki ücret talep edilecektir. Bu İnternet Sitesi Çerez Aydınlatma Metni ile ilgili herhangi bir sorunuz, yorumunuz ya da talebiniz olması durumunda Hekimle iletişime geçebilirsiniz. 

ÇEREZLER HAKKINDA BİLGİLENDİRME 

1- Çerez Nedir? 

     Çerezler, bir internet sitesi tarafından cihazınızda oluşturulan ve isim-değer formatında veri barındıran, hatırlanmamızı sağlayan cookies (kurabiye) olarak bilinen, literatürde çerez ya da kurabiye olarak adlandırılan text dosyaları olan küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet sitesinin, cihazınızda bilgi saklamasını ve bu bilgileri sonraki ziyaretleriniz sırasında kullanmasını mümkün kılmaktadır. Bir internet sitesi tarafından oluşturulan çerezler siteye erişim için kullandığınız internet tarayıcısı tarafından saklanmaktadır. Bu çerezlerin içerdiği bilgilere; sadece çerezi oluşturan alan adı altında sunulan internet siteleri tarafından ve aynı tarayıcıyı kullandığınız takdirde uzaktan erişim mümkündür. Çerezler, günümüzde, internet teknolojilerinin önemli bir parçası haline gelmiştir ve temel işlevleri çevrimiçi ziyaretçinin tercihlerinin hatırlanması ve cihazın tanınması olup, neredeyse tüm internet sitelerinde çerez kullanımı söz konusudur. 

2- Çerezlerin Kullanım Amaçları 

İnternet sitesinin düzgün bir şekilde çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek. Oturum açan ziyaretçilerin, farklı sayfaları ziyareti sırasında yeniden şifre, bilgi girmelerine gerek kalmaması. İş süreçlerini yürütmek için gerekli formların gerekli şekilde doldurulmasının sağlanması, İnternet sayfasının analiz edilmesi, performansını arttırmak. (Örneğin, internet sitesinin üzerinde çalıştığı farklı sunucuların entegrasyonunun sağlanması, sitemizi ziyaret eden kullanıcıların sayısına ilişkin istatistiksel verilerin tespit edilmesi), siteyi kullanan ziyaretçinin daha sonraki çevrimiçi bağlantısında kullanıcı adı bilgisinin ya da arama sorgularının hatırlanması, Hekimin meşru menfaatinin sağlanması, buna göre performans ayarlarının yapılması, ziyaretçilerin internet sitesinde çevrimiçi kullanımının, işlevselliğinin kolaylaştırılması. Hekime ait veya üçüncü taraf sosyal medya araçlarına bağlanmayı sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. 

3- Çerezleri Kim, Nasıl Gönderir? 

     Çerezler, internet ortamında gezintiniz sırasında, cihazınızda bulunan Google, Chrome, Safari, Opera, Mozilla Firefox, İnternet Explorer gibi tarayıcılar ile internet sunucuları arasında kurulan iletişim vasıtasıyla gönderilmektedir. Çerezler ile ilgili detaylı bilgilere ulaşmak için www.allaboutcookies.org veya www.aboutcookies.org adreslerini ziyaret edebilirsiniz. 

4- Kullanılması Zorunlu Olan Çerezler 

     Bu çerezler, internet sitesinin düzgün bir şekilde çalışabilmesi, sitenin özelliklerinden ve sunulan hizmetlerden yararlanabilmeniz için kullanımı mecburi olan çerezlerdir. Bu çerezler vasıtasıyla kişisel veriler işlenmemektedir. Tarayıcı kapatıldıktan sonra kişisel bilgiler silinir. Oturum açıldığında devreye giren kimlik doğrulama çerezleri, bir sayfadan diğer sayfaya geçtiğinizde çevrimiçi erişiminizin devamlılığını sağlar. 

5- Performans Çerezleri 

     Bu çerezler, internet sitesinin performansını ölçmek ve iyileştirmek için ziyaretleri ve trafik kaynaklarını tespit etmemize olanak sağlar. İnternet sitesi içerisinde yer alan sayfaların ziyaretçi sayılarına ulaşmamıza ve ziyaretçilerimizin internet sitesi içerisinde hangi sayfalarda zaman geçirdiklerini görmemize yardımcı olurlar. İlgili çerezlerin topladığı tüm bilgiler, birlikte değerlendirildiğinden kişisel bilgiler içermez, anonimdir. Bu çerezler vasıtasıyla internet sitesinin daha verimli kullanılması sağlanmaya çalışılmaktadır. 

6- İşlevsellik Çerezleri 

     Bu çerezler, ziyaretçilerimizin internet sitesinin üzerinde dil veya bölge seçiminin hatırlanması gibi gelişmiş işlevsellik ve kişiselleştirme imkanlarını sağlamak amacıyla kullanılmaktadır. İlgili çerezlerin kullanımına izin vermemeniz halinde, internet sitemiz nezdindeki kişiselleştirilmiş ayarlarınızın kaydedilmesi mümkün olmayacaktır. 

7- Pazarlama/Hedefleme Çerezleri 

     Bu çerezler, internet sitesini ve üçüncü taraflara ait alan adlarını ziyaretiniz sırasında oluşturulan birinci ve üçüncü taraf çerezlerdir. Bu çerezler oluşturuldukları alan adlarındaki tıklama ve ziyaret geçmişinizin takibini ve farklı alan adları arasında bu kayıtların eşlenmesini mümkün kılmaktadır. Bu tür çerezler kullanıcıların tanınması ve profillenmesi, reklam ve pazarlama faaliyetlerinin hedeflenmesi, ve içeriğin özelleştirilmesi amacı ile kullanılmaktadır. 

Oturum Çerezleri: Bu çerezlerin temel fonksiyonu internet sitesinin düzgün bir şekilde çalışmasını sağlamaktır. Geçici çerezler olup, tarayıcıyı kapattıktan sonra cihazınızdan silinirler. 

Kalıcı Çerezler: Tarayıcınızı kapattıktan sonra da kullanıcı tarafından silininceye ya da süresi doluncaya kadar cihazınızda kalmaya devam eden çerezlerdir. 

Birinci Taraf Çerezler: Ziyaret edilen internet sitesi işleteni tarafından cihazınıza yerleştirilen çerezlerdir. 

Üçüncü Taraf Çerezler: Ziyaret edilen internet sitesi işleteni dışındaki kişiler tarafından cihazınıza yerleştirilen ve kontrol edilen çerezlerdir. 

8- Çerezlerin Kullanımı Nasıl Kontrol Edilebilir? 

     İnternet tarayıcınızın türüne göre, aşağıda yazılı olduğu şekilde, çerezlere izin verme veya çerezleri reddetme hakkınızı kullanmanız mümkündür. 

     Google Chrome: Browser’ınızın “adres bölümünde” yer alan, “kilit işareti” veya “i” harfini tıklayarak, “Cookie”/”Çerez” sekmesinden çerezlere izin verebilir veya çerezleri engelleyebilirsiniz. 

     İnternet Explorer: Browser’ınızın sağ üst köşesinde yer alan “Tool” veya “Araçlar” Bölümünden “Güvenlik” sekmesini tıklayın ve “izin ver” veya “izin verme” şeklinde çerez kullanımını kontrol edebilirsiniz. 

     Mozilla Firefox: Browser’ınızın sağ üst köşesinde yer alan “menüyü aç” sekmesini tıklayınız. “Seçenekler” kısmından “Gizlilik ve Güvenlik” butonunu kullanarak çerezleri kontrol edebilirsiniz. 

     Opera, Microsoft Edge gibi diğer browserlar için ise, ilgili browserın yardım veya destek sayfalarını inceleyerek çerez kullanımını kontrol edebilirsiniz. . 

     Safari: Mobil telefonunuzun “Ayarlar” bölümünden “safari” sekmesini seçip, “Gizlilik ve Güvenlik” bölümünden tüm çerez yönetiminizi kontrol edebilirsiniz. 

Ayrıca, Aşağıdaki linkleri kullanarak, tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin Tercihlerinizi kişiselleştirme ve değiştirmeniz mümkündür. 

Adobe Analytics 

http://www.adobe.com/uk/privacy/opt-out.html 

Google Adwords 

https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en 

Google Analytics 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout 

Google Chrome 

http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647 

Internet Explorer 

https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorerdelete-manage-cookies 

MozillaFirefox 

http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies 

Opera 

http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/ 

Safari 

https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr_TR 

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikamız

İÇİNDEKİLER

BİRİNCİ BÖLÜM

 1. GİRİŞ

1.1. Giriş ……………………………………………………………………………………………………………………………..

1.2. Politikanın Amacı ……………………………………………………………………………………………………………

1.3. Politikanın Kapsamı ………………………………………………………………………………………………………..

1.4. Tanımlar ……………………………………………………………………………………………………………………….

1.5. Politikanın Yürürlüğü ………………………………………………………………………………………………………

İKİNCİ BÖLÜM

 1. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

2.1. Kişisel Verilerin Güvenliği ………………………………………………………………………………………………..

2.2. Denetim ………………………………………………………………………………………………………………………..

2.3. Gizlilik …………………………………………………………………………………………………………………………… 

2.4. Kişisel Verilerin Yetkisiz İfşası ……………………………………………………………………………………………

2.5. Kişisel Veri Sahiplerinin Yasal Haklarının Gözetilmesi …………………………………………………………. 

2.6. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Korunması …………………………………………………………………………..

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE AKTARILMASI

3.1. Kişisel Verilerin İşlenmesinde Genel İlkeler ……………………………………………………………………….

3.2. Kişisel Verilerin İşlenme Şartları…. …………………………………………………………………………………..

3.3. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenme Şartları ……………………………………………………………………

3.4. Kişisel Verilerin Aktarılma Şartları …………………………………………………………………………………… 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

 1. KİŞİSEL VERİLERİN SINIFLANDIRILMASI, İŞLENME VE

AKTARILMA AMAÇLARI VE AKTARILACAĞI KİŞİLER

4.1. Kişisel Verilerin Sınıflandırılması ………………………………………………………………………………………

4.2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları …………………………………………………………………………………….

4.3. Kişisel Verilerin Aktarılma Amaçları ………………………………………………………………………………….

4.4. Kişisel Verilerin Aktarılacağı Kişiler …………………………………………………………………………………..

BEŞİNCİ BÖLÜM

 1. KİŞİSEL VERİLERİ TOPLAMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ, SİLİNMESİ YOK

EDİLMESİ VE ANONİM HALE GETİRİLMESİ VE SAKLANMA SÜRESİ

5.1. Kişisel Veri Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi ……………………………………………………………….

5.2. Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonim Hale Getirilmesi ……………………………………

5.3. Kişisel Verilerin Saklanma Süresi …………………………………………………………………………………….

ALTINCI BÖLÜM

 1. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN AYDINLATILMASI, KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN KVK

KANUNU UYARINCA HAKLARI

6.1. Kişisel Veri Sahibinin Aydınlatılması ………………………………………………………………………………..

6.2. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu Uyarınca Hakları …………………………………………………………..

6.3. Politika ve Kanunun Tamamen veya Kısmen Uygulanmayacağı Haller …………………………………

YEDİNCİ BÖLÜM

 1. KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN SINIFLANDIRILMASI VE KİŞİSEL VERİLER İLE

EŞLEŞTİRİLMESİ

7.1. Kişisel Veri Sahiplerinin Sınıflandırılması …………………………………………………………………………. 

7.2. Kişisel Veriler ile Kişisel Veri Sahiplerinin Eşleştirilmesi ………………………………………………………

BİRİNCİ BÖLÜM

 1. GİRİŞ

1.1. Giriş

Hekiminiz (“Hekim”) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu(“Kanun”) uyarınca Kişisel Verilerin hukuka uygun olarak korunması ve işlenmesine azami önem veriyor ve tüm planlama ve faaliyetlerimizde bu özenle hareket ediyoruz. Bu bilinçle, Kişisel Verilerin korunması ve işlenmesi için tüm idari ve teknik tedbirleri alıyoruz.

1.2. Politikanın Amacı

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasının (“Politika”) amacı, Kanun’un amacına uygun olarak Kişisel Verilerin korunması ve işlenmesinde başta Anayasa’nın 20. Maddesinde düzenlenen özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini azami derecede korumak ve Hekimin yükümlülükleri ile Kanun uyarınca uyacağı usul ve esaslar hakkında Kişisel Veri Sahiplerini bilgilendirmektir. 

Sağlık Turizmi Yetki Belgesini haiz Hekim, bu kapsamdaki hekimlik faaliyetlerini gerçekleştirebilmek adına, başta her türlü başvuran hasta/danışanın, sağlık turistlerinin ve potansiyel sağlık turistlerinin, bizzat kendisi adına veya temsilci vasfıyla iletişimde bulunan çalışanlarının, şirket çalışanlarının ve iş başvurusunda bulunmak suretiyle ya da diğer herhangi bir amaç veya kanal vesilesi ile ilişki tesis eden diğer gerçek kişilerin çeşitli kişisel verilerini, ‘Veri Sorumlusu’ sıfatıyla, hukuka uygun bir biçimde işlemektedir. 

İşbu politikanın diğer bir amacı, hekimin yürüttüğü bu işleme faaliyetleri ve kişisel ilgili sistemler konusunda açıklamada bulunarak ilgili kişileri bilgilendirmek ve böylece kişisel veriler hususunda şeffaflık sağlamaktır. Bu bağlamda Hekim, Kanun kapsamında kişisel verilerin işlenmesini, bu işlemeye konu alınan veri sahiplerini ve bu kişilerin haklarını, çerez ve benzeri teknolojilerinin kullanımı ile birlikte işbu ‘Politika’ da detaylandırarak açıklamış bulunmaktadır.

1.3. Politikanın Kapsamı

Bu Politika; gerçek kişi olmak kaydıyla ortaklar, yetkililer, çalışanlar, çalışan adayları, ziyaretçiler, şirket müşterileri, hastalar, sağlık turistleri, potansiyel hasta ve/veya danışanlar ve diğer üçüncü kişiler için hazırlanmıştır ve bu belirtilen kişiler kapsamında uygulanacaktır. Hekim, bu Politikayı internet sitesinde yayımlamak suretiyle bu Kişisel Veri Sahiplerini Kanun hakkında bilgilendirmektedir.

Bu Politika, yukarıda belirtilen ilgili kişiler için, hekimin muayenehanenin idaresi ile sair her türlü hastalık teşhis ve tedavi işleri kapsamında, bu ilgili kişilerin Kişisel Verilerini tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlemesi halinde uygulanacaktır. Verinin aşağıda belirtilen kapsamda “Kişisel Veri” kapsamında yer almaması veya hekim tarafından gerçekleştirilen Kişisel Veri işleme faaliyetinin yukarıda belirtilen yollarla olmaması halinde bu Politika uygulanmayacaktır.

1.4. Tanımlar

Bu Politikanın uygulanmasında kullanılan kavramlar aşağıda yer verilen anlamları ifade eder:

Açık Rıza : Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızadır.

Anonim Hale Getirme : Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesidir.

Çalışan Adayı : Hekime herhangi bir yolla iş başvurusunda bulunmuş ya da özgeçmiş ve ilgili bilgilerini Hekimin incelemesine açmış olan gerçek kişilerdir.

İrtibat kişisi : Türkiye’de yerleşik olan tüzel kişiler ile Türkiye’de yerleşik olmayan tüzel kişi veri sorumlusu temsilcisinin Kanun ve bu Kanuna dayalı olarak çıkarılacak ikincil düzenlemeler kapsamındaki yükümlülükleriyle ilgili olarak, Kurum ile kurulacak iletişim için veri sorumlusu tarafından Sicile kayıt esnasında bildirilen gerçek kişidir.

Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel Verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemdir.

KVK Kurulu : Kişisel Verilerin Korunması Kurulu’dur.

Kişisel Veri Sahibi/İlgili Kişi: Kişisel Verisi işlenen hastaları, sağlık turizmi kapsamında danışanları ve potansiyel ya da mevcut sağlık turistlerini, Şirket Hissedarlarını, Şirket İş Ortaklarını, Şirket Yetkililerini, Çalışanları, Çalışan Adaylarını, Ziyaretçileri, Şirket Müşterilerini, Potansiyel Müşterileri ve Üçüncü Kişileri ifade eder.

Kişisel veri işleme envanteri: Veri sorumlularının iş süreçlerine bağlı olarak gerçekleştirmekte oldukları kişisel veri işleme faaliyetlerini; kişisel veri işleme amaçları, veri kategorisi, aktarılan alıcı grubu ve veri konusu kişi grubuyla ilişkilendirerek oluşturdukları ve kişisel verilerin işlendikleri amaçlar için gerekli olan azami süreyi, yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel verileri ve veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirleri açıklayarak detaylandırdıkları envanterdir.

Kişisel veri saklama ve imha politikası: Veri sorumlularının, kişisel verilerin işlendikleri amaç için gerekli olan azami süreyi belirleme işlemi ile silme, yok etme ve anonim hale getirme işlemi için dayanak yaptıkları politikadır.

Kişisel Veri : Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir.

Şirket Müşterisi : Hekimle herhangi bir sözleşmesel ilişkisi olup olmadığına bakılmaksızın Hekimin sunmuş olduğu ürün ve hizmetleri kullanan veya kullanmış olan gerçek kişilerdir.

Özel Nitelikli Kişisel Veri: Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler özel nitelikli verilerdir.

Potansiyel Müşteri : Ürün ve hizmetlerimize kullanma talebinde veya ilgisinde bulunmuş veya bu ilgiye sahip olabileceği ticari teamül ve dürüstlük kurallarına uygun olarak değerlendirilmiş gerçek kişilerdir.

Üçüncü Kişi : Hekimin Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası kapsamına girmeyen ve bu Politikada herhangi bir Kişisel Veri Sahibi kategorisine girmeyen diğer kişilerdir.

Veri kategorisi : Kişisel verilerin ortak özelliklerine göre gruplandırıldığı veri konusu kişi grubu veya gruplarına ait kişisel veri sınıfıdır.

Veri konusu kişi grubu : Veri sorumlularının kişisel verilerini işledikleri ilgili kişi kategorisidir.

Veri sorumluları sicil bilgi sistemi (VERBİS): Veri sorumlularının Sicile başvuruda ve Sicile ilişkin ilgili diğer işlemlerde kullanacakları, internet üzerinden erişilebilen, Başkanlık tarafından oluşturulan ve yönetilen bilişim sistemidir.

Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına Kişisel Veri işleyen gerçek ve tüzel kişidir.

Veri Kayıt Sistemi: Kişisel Verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini ifade eder.

Veri Sorumlusu: Kişisel Verilerin işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, verilerin sistematik bir şekilde tutulduğu yeri (veri kayıt sistemi) yöneten kişi veri sorumlusudur.

Ziyaretçi: Hekimin sahip olduğu fiziksel yerleşkelere çeşitli amaçlarla girmiş olan veya internet sitelerimizi herhangi bir amaç ile ziyaret eden tüm gerçek kişiler

Veri Sahiplerinden Gelen Taleplerin Yönetimi Prosedürü: Hekim ve hekime ait muayenehane ekibi bünyesinde hazırlanan ve Kanun kapsamında veri sahiplerinden gelebilecek taleplerin karşılanmasında kullanılacak olan sürecin detaylandırıldığı prosedürdür.

1.5. Politikanın Yürürlüğü

Düzenlenerek yürürlüğe giren Politika, hekime ait internet sitesinde yayımlanır ve talebi üzerine ilgili kişilerin erişimine sunulur. Hekim veya hekim tarafından yetkilendirilen kişi veya kuruluşlar, ikincil mevzuat ve KVK Kurul kararları çerçevesinde işbu politikayla ilgili her zaman değişiklik yapma hakkını haizdir.

İKİNCİ BÖLÜM

 1. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

2.1. Kişisel Verilerin Güvenliği

Hekim Kanuna uygun olarak Kişisel Verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve erişilmesini önlemek, Kişisel Verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

2.2. Denetim

Hekim yukarıda açıklanan veri güvenliğinin tesisi ve alınan tedbirlerin düzenliliğini ve devamlılığını sağlamak amacıyla gerekli denetimleri yapar ve yaptırır.

2.3. Gizlilik

Hekim, ilgili veri sorumluları ve veri işleyenlerin, sahip oldukları Kişisel Verileri, Kanun ve Politika hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklamamaları ve işleme amacı dışında kullanmamaları için teknolojik imkân ve uygulama maliyetlerine göre gerekli tüm teknik ve idari tedbirleri almaktadır. Bu bağlamda çalışanları ile Kanun ve Politika hakkında bilgilendirilme ve eğitim çalışmalarını yürütmektedir.

2.4. Kişisel Verilerin Yetkisiz İfşası

Hekim tarafından işlenen Kişisel Verilerin kanuna uygun olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde, Hekim bu durumu en kısa sürede ilgili Kişisel Veri Sahibine ve KVK Kurulu’na bildirilmesi için gerekli işlemleri yürütür. KVK Kurulu tarafından gerek görülmesi halinde bu durum KVK Kurulunun internet sitesinde ya da KVK Kurulu tarafından uygun görülecek başka bir yöntemle ilan edilebilir.

2.5. Kişisel Veri Sahiplerinin Yasal Haklarının Gözetilmesi

Hekim, Kişisel Veri Sahiplerinin Politika ve Kanun’un uygulanması ile tüm yasal haklarını gözetir ve bu haklarının korunması için gerekli tüm önlemleri alır.

2.6. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Korunması

Hekim tarafından Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası çerçevesinde KVK Kurulu tarafından belirlenen yeterli önlemler hassasiyetle alınır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE AKTARILMASI

3.1. Kişisel Verilerin İşlenmesinde Genel İlkeler

Hekim tarafından Kişisel Veriler, Kanunda ve bu Politikada öngörülen usul ve esaslara uygun olarak işlenir. Hekim Kişisel Verileri işlerken aşağıdaki ilkelere uyar:

 • Hukuka ve Dürüstlük Kurallarına Uygun Olma
 • Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olma
 • Belirli, Açık ve Meşru Amaçlar İçin İşlenme
 • İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma
 • İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç İçin Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Edilme

3.2. Kişisel Verilerin İşlenme Şartları

Kişisel veriler, veri sahiplerinden alınan açık rıza aracılığıyla ya da Kanun’un 5. ve 6. maddelerince açık rızaya tabi olmaksızın yürütülebilecek faaliyetler ışığında işlenmekte olup bu veriler ancak işbu Politikanın ‘Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları’ bölümünde örneklendirilen amaçlar çerçevesinde işlem görmektedir. Hekim aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, veri sahibinin açık rızası aranmaksızın Kişisel Verileri işleyebilir.

3.3. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenme Şartları

Hekim, Özel Nitelikli Kişisel Verileri, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlemez. Ancak sağlık ve cinsel hayat dışındaki Kişisel Veriler, kanunlarda öngörülen hallerde ilgili kişinin açık rıza aranmaksızın işlenebilecektir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin Kişisel Veriler Hekim tarafından ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis ve tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunduğumuz koşullarda ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenir. Hekim, Özel Nitelikteki Kişisel Verilerin işlenmesinde, Kurul tarafından belirlenen, yeterli önlemlerin alınması konusunda gerekli işlemleri yürütmektedir.

3.4. Kişisel Verilerin Aktarılma Şartları

Hekim Kişisel Verileri işleme amaçları doğrultusunda gerekli gizlilik koşullarını oluşturarak ve güvenlik önlemlerini alarak Kişisel Veri Sahiplerinin Kişisel Verilerini ve Özel Nitelikli Kişisel Verileri üçüncü kişilere Kanuna uygun olarak aktarabilir. Hekim Kişisel Verilerin aktarılması sırasında Kanunda öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir. Bu kapsamda Hekim, meşru ve hukuka uygun Kişisel Veri işleme amaçları doğrultusunda, aşağıda sayılan ve Kanunun 5. maddesinde belirtilen Kişisel Veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayalı ve sınırlı olarak Kişisel Verileri üçüncü kişilere aktarabilir:

 • Kişisel Veri sahibinin açık rızası var ise;
 • Kanunlarda Kişisel Verinin aktarılacağına ilişkin açık bir düzenleme var ise;
 • Kişisel Veri sahibinin veya başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu ise ve Kişisel Veri sahibi fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda ise veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmıyorsa;
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait Kişisel Verinin aktarılması gerekli ise;
 • Hekimin hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için Kişisel Veri aktarımı zorunlu ise;
 • Kişisel Veriler, Kişisel Veri sahibi tarafından alenileştirilmiş ise;
 • Kişisel Veri aktarımı bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu ise;
 • Kişisel Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla;
 • Hekimin meşru menfaatleri için Kişisel Veri aktarımı zorunlu ise

3.4.1. Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılma Şartları

Hekim Kişisel Veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemleri alarak Kişisel Veri Sahiplerinin Kişisel Verilerini ve Özel Nitelikli Kişisel Verilerini yurt dışındaki üçüncü kişilere aktarabilir. Hekim tarafından Kişisel Veriler; KVK Kurulu tarafından yeterli korumaya sahip olduğu ilan edilen yabancı ülkelere veya yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve KVK Kurulu’nun izninin bulunduğu yabancı ülkelere aktarılabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

 1. KİŞİSEL VERİLERİN SINIFLANDIRILMASI, İŞLENME VE AKTARILMA AMAÇLARI, AKTARILACAĞI KİŞİLER

4.1. Kişisel Verilerin Sınıflandırılması

4.1.1. Kimlik Bilgisi

Kişinin kimliğine dair bilgilerin bulunduğu verilerdir: adı-soyadı, T.C. kimlik numarası, medeni durumu, uyruk bilgisi, anne-baba adı-soyadı, doğum yeri – tarihi, cinsiyeti, özgeçmiş bilgileri, çalışanların fabrika ve sicil numarası, tapu ve diğer resmi sicil bilgileri ve sair kimlik bilgileri ve bu bilgileri içeren ehliyet, nüfus cüzdanı ve pasaport ve sair belgeler ile vergi numarası, SGK numarası, imza bilgisi, taşıt plakası ve sair bilgiler.

4.1.2. İletişim Bilgisi

Telefon numarası, adres, e-posta adresi, faks numarası, IP adresi ve sair bilgiler.

4.1.3. İşlem Güvenliği Bilgisi

Hekim’in faaliyetlerini yürütürken, gerek Kişisel Veri Sahibinin gerekse de Hekim’in teknik, idari, hukuki ve ticari güvenliğine ilişkin işlenen kişisel veriler.

4.1.4. Finansal Bilgi

Hekim’in İlgili Kişi ile kurmuş olduğu işçi – işveren ilişkisi uyarınca ortaya çıkan her türlü finansal sonucu gösteren bilgi, belge ve kayıtlara ilişkin işlenen kişisel veriler ile banka hesap numarası, şube kodu, banka kart bilgileri, IBAN numarası, kredi kartı bilgisi, finansal profil, kredi notu, malvarlığı verisi, gelir bilgisi ve sair bilgiler.

4.1.5. Görsel ve İşitsel Bilgi

Fotoğraf ve kamera kayıtları, ses kayıtları ile bu verilerin bulunduğu yer aldığı herhangi tüm veriler ve sair bilgiler.

4.1.6. Özlük Bilgisi

Kişisel Veri Sahibi ile çalışma ilişkisi içerisinde olan gerçek kişilerin özlük haklarının korunmasına temel olacak bilgilerin elde edilmesine yönelik işlenen her türlü kişisel veriler.

4.1.7. Lokasyon Bilgisi

Hekim veya işbirliği içerisinde olunan diğer hekim, gerçek ve tüzel kişiler ile resmi ve özel kurumların faaliyet ve operasyonları çerçevesinde İlgili Kişi tarafından Şirket araçları kullanırken İlgili Kişi’nin bulunduğu yerin konumunu tespit eden bilgiler; GPS lokasyonu, seyahat verileri ve sair bilgiler

4.1.8. Aile Bireyleri ve Yakın Bilgisi

Hekim veya işbirliği içerisinde olunan diğer hekim, gerçek ve tüzel kişiler ile resmi ve özel kurumların faaliyet ve operasyonları çerçevesinde veya Hekim’in ve İlgili Kişi’nin hukuki ve diğer menfaatlerini korumak amacıyla İlgili Kişi’nin aile bireyleri, (örn. eş, anne, baba, çocuk), yakınları ve acil durumlarda ulaşılabilecek diğer kişiler hakkında, yukarıda tanımlandığı şekilde, kimlik bilgileri ve iletişim bilgileri.

4.1.9. Fiziksel Mekan Güvenlik Bilgisi

Fiziksel mekana girişte, fiziksel mekanın içerisinde kalış sırasında alınan kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel veriler; kamera kayıtları, parmak izi kayıtları ve güvenlik noktasında alınan kayıtlar ve işyeri ile ilgili sair veriler.

4.1.10. Hukuki İşlem Bilgisi

Hekim’in hukuki alacak ve haklarının tespiti, takibi ve borçlarının ifası ile kanuni yükümlülükleri kapsamında işlenen veriler.

4.1.12. Özel Nitelikli Kişisel Bilgi

Kanun’un 6. madddesi uyarınca belirtilen veriler (sağlık verileri, biyometrik veriler, din ve üye olunan dernek bilgisi ve sair)

4.1.13. Talep/Şikayet Yönetimi Bilgisi

Hekime yöneltilmiş olan talep veya şikâyetin alınması ve değerlendirilmesine ilişkin kişisel veriler.

4.2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Hekim Kanun’un 10. Maddesindeki aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirebilmek amacıyla veri sahiplerine, Kişisel Verilerin hangi amaçlarla işleneceği, işlenen verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği konusunda bilgi verir. Kişisel verileriniz; insan kaynakları politikalarımızın en iyi şekilde planlanması ve uygulanması, ticari ortaklıklarımızın ve stratejilerimizin doğru olarak planlanması ve yürütülmesi, Hekimin ve iş ortaklarımızın hukuki, ticari ve fiziki güvenliğinin temini, Hekim kurumsal işleyişinin sağlanması, Hekim tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri en iyi faydalandırmak için çalışmaların yapılması; Hekim tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin talep, ihtiyaç ve isteklerinize göre özel hale getirilerek sizlere önerilmesi, veri güvenliğinin en üst düzeyde sağlanması, veri tabanlarının oluşturulması, Hekim internet sitesinde sunulan hizmetlerin geliştirilmesi, Hekime talep ve şikayetlerini iletenler ile iletişime geçilmesi, Hekim internet sitesinde oluşan hataların giderilmesi amaçlarıyla sınırlı olarak Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında işlenir.

4.3. Kişisel Verilerin Aktarılma Amaçları

Kişisel Verileriniz, insan kaynakları politikalarımızın en iyi şekilde planlanması ve uygulanması, ticari ortaklıklarımızın ve stratejilerimizin doğru olarak planlanması ve yürütülmesi, Hekimin ve iş ortaklarımızın hukuki, ticari ve fiziki güvenliğinin temini, Hekim kurumsal işleyişinin sağlanması, Hekim tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri en iyi faydalandırmak için çalışmaların yapılması; Hekim tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin talep, ihtiyaç ve isteklerinize göre özel hale getirilerek sizlere önerilmesi, veri güvenliğinin en üst düzeyde sağlanması, veri tabanlarının oluşturulması, Hekim internet sitesinde sunulan hizmetlerin geliştirilmesi, Hekime talep ve şikayetlerini iletenler ile iletişime geçilmesi, Hekim internet sitesinde oluşan hataların giderilmesi amaçlarıyla sınırlı olarak Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlar kapsamında aktarılır.

4.4. Kişisel Verilerin Aktarılacağı Kişiler

Kişisel Verileriniz; iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, iştiraklerimize, işbirliği içinde bulunduğumuz şirket ve kurumlara, akdi veya kanuni yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla dışarıdan hizmet aldığı şirketlere yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilir. Yapılan bu aktarımların niteliği ve paylaşım yapılan taraflar, veri sahibi ve hekim ilişki türüne ve niteliğine, aktarımın amacına ve ilgili yasal dayanağa bağlı olarak değişmekte olup, bu taraflar genel itibariyle aşağıdaki gibidir:

 • Hukuk büroları gibi yasal merciler ve yasal amaçlı faaliyetlerde destek alınan kurumlar,
 • Koordinasyon, iş birliği ve verimliliğin sağlanması amacıyla hekimin ve muayenehanesinin bünyesindeki iş birimleri,
 • Müşteri memnuniyeti vb. amaçlar kapsamındaki araştırma firmaları,
 • Finansal işlemlerin gerçekleşmesine olanak sağlayacak bankalar,
 • T.C. Sağlık Bakanlığı ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı,
 • T.C. Sağlık Bakanlığı’na bağlı sağlık kuruluşları veya hastaneler,

BEŞİNCİ BÖLÜM

 1. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLAMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ, SİLİNMESİ YOK

EDİLMESİ VE ANONİM HALE GETİRİLMESİ VE SAKLANMA SÜRESİ

5.1 Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kanunun amacını düzenleyen 1. Madde ile kanunun kapsamını düzenleyen 2. Maddeye uygunluğunun nevi denetimi amacıyla, Kişisel Veriler; her türlü sözlü, yazılı, elektronik ortamda; teknik ve sair yöntemlerle, çağrı merkezi, Hekim internet sitesi, mobil uygulama gibi muhtelif yollardan, Politikada yer verilen amaçların gerçekleştirilmesi amacıyla mevzuat, sözleşme, talep ve isteğe dayalı hukuki sebepler çerçevesinde yasadan doğan sorumlulukları eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirilebilmesi için toplanır ve Hekim veya Hekim tarafından görevlendirilen veri işleyenler tarafından işlenir.

5.2. Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hâle Getirilmesi

Kişisel Verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesine ilişkin diğer kanunlarda yer alan hükümler saklı kalmak kaydı ile Hekim, bu Kanun ve diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlemiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikasına uygun olarak Kişisel Verileri resen veya veri sahibinin talebi üzerine siler, yok eder veya anonim hale getirir.

Röntgen, BT (Bilgisayarlı Tomografi), MR (Manyetik Rezonans), DEXA (Kemik Dansitometri Cihazı), Sintigrafi, Anjiyografi, Ultrason vb. ileri radyolojik görüntülemeler de dahil olmak üzere Tıbbi Görüntüleme Sistemleri ile elde edilen sağlık verisi görüntüleriniz Hekim tarafından görüntülendikten sonra “Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik”e uygun olarak imha edilir.

Kişisel verilerin imha edilmesi,  bu verilerin tekrar hiçbir şekilde kullanılamayacak ve geri getirilemeyecek şekilde silinmesini ifade eder. Buna göre veriler, kayıtlı oldukları evrak, dosya, CD, disket, hard disk/server/bulut vb. araçlardan geri dönüştürülemeyecek şekilde silinir.

Verilerin yok edilmesi ise, bilgilerin tekrar geri getirilemeyecek ve kullanılamayacak şekilde, verilerin kaydedildiği evrak, dosya, CD, disket, hard disk gibi veri saklamaya elverişli materyallerin imha edilmesini ifade etmektedir.

Verilerin anonim hale getirilmesiyle, Kişisel Verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi kastedilmektedir.

5.3. Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

Hekim, Kişisel Verileri kanunlarda ve sair mevzuatta öngörülen süreler uyarınca saklamaktadır. Kişisel Verilerin ne kadar süre boyunca saklanması gerektiğine ilişkin kanunlarda ve sair mevzuatta bir süre düzenlemesi bulunmuyorsa, Kişisel Veriler Hekimin o Kişisel Veriyi işlediği zaman yürütülen faaliyetle ilgili Kişisel Veriyi işleme amacının gerçekleşmesine kadar süre boyunca işlenmekte daha sonra Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası uyarınca silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

ALTINCI BÖLÜM

 • 6. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN AYDINLATILMASI, KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN KVK

KANUNU UYARINCA HAKLARI

6.1. Kişisel Veri Sahibinin Aydınlatılması

Hekim, KVK Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında Kişisel Veri Sahiplerini aydınlatmaktadır. Bu kapsamda varsa, İrtibat Kişisinin kimliği, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ile Kişisel Veri Sahibinin sahip olduğu hakları konusunda aydınlatma yapmaktadır.

6.2. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu Uyarınca Hakları

Hekim, Kanun’un 10.maddesi uyarınca size haklarınızı bildirmekte; söz konusu hakların nasıl kullanılacağına dair yol göstermekte ve tüm bunlar için gerekli iç işleyişi, idari ve teknik düzenlemeleri gerçekleştirmektedir. Hekim, Kanun’un 11.maddesi uyarınca kişisel verileri alınan kişilere aşağıdaki haklarının varlığını açıklar:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kanun’un 7 nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kanun’un 11. Maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme. 

Sonuç olarak; Kanun’un uygulanmasıyla ilgili taleplerinizi Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Veri Sahibi Talep Formu’nu kullanarak yazılı olarak veya güvenli elektronik imzalı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu’nun(“Kurul”) belirleyeceği diğer yöntemlerle başvuru formunda yer alan usulleri takip ederek Hekime iletebilirsiniz. Hekim başvuruda yer alan taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak söz konusu işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Hekim, talebi kabul edebileceği gibi gerekçesini açıklayarak reddedebilir; cevabını ilgili kişiye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirir. Başvuruda yer alan talebin kabul edilmesi hâlinde Hekim gereğini yerine getirir. Yukarıda belirtilen “maliyet” Hekimin yahut yetkilendirdiği personelin hatasından kaynaklanması hâlinde veri sahibine iade edilir.

Başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; veri sahibi, cevabı öğrendiği tarihten itibaren otuz ve herhâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kurula şikâyette bulunma hakkına sahiptir.

6.3. Politika ve Kanunun Tamamen veya Kısmen Uygulanmayacağı Haller

Bu Politika ve Kanun hükümleri aşağıdaki hâllerde uygulanmayacaktır:

 • Kişisel verilerin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi.
 • Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.
 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi,
 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi,
 • Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi,

Bu Politikanın ve Kanunun amacına ve temel ilkelerine uygun ve orantılı olmak kaydıyla veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğünü düzenleyen 10 uncu, zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11 inci ve Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğünü düzenleyen 16 ncı maddeleri aşağıdaki hâllerde uygulanmayacaktır:

 • Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması,
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi,
 • Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması,
 • Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.

YEDİNCİ BÖLÜM

 1. KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN SINIFLANDIRILMASI VE KİŞİSEL VERİLER İLE EŞLEŞTİRİLMESİ

7.1. Kişisel Veri Sahiplerinin Sınıflandırılması

Bu Politika ve Kanunun koruması kapsamından sadece gerçek kişiler faydalanabilmektedir. Bu kapsamdaki Kişisel Veri Sahipleri aşağıdaki şekilde gruplandırılmıştır:

Çalışan Adayı : Hekime herhangi bir yolla iş başvurusunda bulunmuş ya da özgeçmiş ve ilgili bilgilerini Hekimin incelemesine açmış olan gerçek kişilerdir.

Hekim İş Ortağı, İş Ortaklarının Hissedarı/Yetkilisi/Çalışanı: Hekimin her türlü iş ilişkisi içerisinde bulunduğu gerçek kişiler ile Hekimin her türlü iş ilişkisi içerisinde bulunduğu gerçek ve tüzel kişilerde (iş ortağı, tedarikçi gibi) çalışan, hissedarları ve yetkilileri dahil olmak üzere, tüm gerçek kişilerdir.

Hekim Müşterisi: Hekimle herhangi bir sözleşmesel ilişkisi olup olmadığına bakılmaksızın Hekimin sunmuş olduğu ürün ve hizmetleri kullanan veya kullanmış olan gerçek kişilerdir.

Potansiyel Müşteri: Ürün ve hizmetlerimize kullanma talebinde veya ilgisinde bulunmuş veya bu ilgiye sahip olabileceği ticari teamül ve dürüstlük kurallarına uygun olarak değerlendirilmiş gerçek kişilerdir.

Üçüncü Kişi : Hekim Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası kapsamına girmeyen ve bu Politikada herhangi bir Kişisel Veri Sahibi kategorisine girmeyen diğer kişiler.

Ziyaretçi : Hekimin sahip olduğu fiziksel yerleşkelere çeşitli amaçlarla girmiş olan veya internet sitelerimizi herhangi bir amaç ile

ziyaret eden tüm gerçek kişiler.

7.2. Kişisel Veriler İle Kişisel Veri Sahiplerinin Eşleştirilmesi

Yukarıda tanım ve kapsamları verilen sınıflandırılmış Kişisel Verilerin, sınıflandırılmış Kişisel Veri Sahipleri ile eşleştirmesi aşağıda sunulmaktadır.

Kimlik Bilgisi: Hekim/Muayenehane/Şirket Hissedarı; Muayenehane/Şirket Yetkilisi, Muayenehane/Hekim/Şirket Müşterisi; Potansiyel Müşteri; hastalar, sağlık turistleri, potansiyel hasta, sağlık turistleri ve danışanlar, Muayenehane/Hekim/Şirket İş Ortağı, İş Ortaklarının Hissedarı/Yetkilisi/Çalışanı; Çalışan Adayı; Ziyaretçi, Üçüncü Kişiler.

İletişim Bilgisi: Hekim/Muayenehane/Şirket Hissedarı; Muayenehane/Şirket Yetkilisi, Muayenehane/Hekim/Şirket Müşterisi; Potansiyel Müşteri; Muayenehane/Hekim/Şirket İş Ortağı, İş Ortaklarının Hissedarı/Yetkilisi/Çalışanı; Çalışan Adayı; Ziyaretçi, Üçüncü Kişiler

İşlem Güvenliği Bilgisi: Hekim/Muayenehane/Şirket Hissedarı; Muayenehane/Şirket, Yetkilisi; Muayenehane/Hekim/Şirket Müşterisi; Potansiyel Müşteri; Muayenehane/Hekim/Şirket İş Ortağı, İş Ortaklarının Hissedarı/Yetkilisi/Çalışanı; Çalışan Adayı; Ziyaretçi, Üçüncü Kişiler 

Finansal Bilgi : Hekim/Muayenehane/Şirket Hissedarı; Muayenehane/Şirket Yetkilisi; Muayenehane/Hekim/Şirket Müşterisi; Potansiyel Müşteri; Muayenehane/Hekim/Şirket İş Ortağı, İş Ortaklarının Hissedarı/Yetkilisi/Çalışanı; Çalışan Adayı; Ziyaretçi, Üçüncü Kişiler

Görsel ve İşitsel Bilgi : Hekim/Muayenehane/Şirket Hissedarı; Muayenehane/Şirket Yetkilisi; Muayenehane/Hekim/Şirket Müşterisi; Potansiyel Müşteri; Muayenehane/Hekim/Şirket İş Ortağı, İş Ortaklarının Hissedarı/Yetkilisi/Çalışanı; Çalışan Adayı; Ziyaretçi, Üçüncü Kişiler 

Özlük Bilgisi :Muayenehane/Hekim/Şirket İş Ortağı, İş Ortaklarının Hissedarı, Muayenehane/Şirket Yetkilisi, Çalışanı; Çalışan Adayı, Üçüncü Kişiler

Lokasyon Bilgisi : Muayenehane/Hekim/Şirket İş Ortağı, İş Ortaklarının Hissedarı/Yetkilisi/Çalışanı

Aile Bireyleri ve Yakın Bilgisi : Muayenehane/Hekim/Şirket Müşterisi; Potansiyel Müşteri; Muayenehane/Hekim/Şirket İş Ortağı, İş Ortaklarının Hissedarı/Yetkilisi/Çalışanı; Çalışan Adayı; Ziyaretçi, Üçüncü Kişiler

Fiziksel Mekan Güvenlik Bilgisi: Hekim/Muayenehane/Şirket Hissedarı; Muayenehane/Şirket Yetkilisi; Muayenehane/Hekim/Şirket İş Ortağı, İş Ortaklarının Hissedarı/Yetkilisi/Çalışanı; Çalışan Adayı; Ziyaretçi, Üçüncü Kişiler

Hukuki İşlem Bilgisi : Potansiyel Müşteri; Muayenehane/Hekim/Şirket İş Ortağı, İş Ortaklarının Hissedarı/Yetkilisi/Çalışanı; Üçüncü Kişiler

Özel Nitelikli Kişisel Bilgi : Hekim/Muayenehane/Şirket Hissedarı; Muayenehane/Şirket Yetkilisi; Muayenehane/Hekim/Şirket Müşterisi; Potansiyel Müşteri; Muayenehane/Hekim/Şirket İş Ortağı, İş Ortaklarının Hissedarı/Yetkilisi/Çalışanı; Çalışan Adayı; Ziyaretçi, Üçüncü Kişiler

Talep/Şikayet Yönetimi Bilgisi : Hekim/Muayenehane/Şirket Hissedarı; Muayenehane/Şirket Yetkilisi; Muayenehane/Hekim/Şirket Müşterisi; Potansiyel Müşteri; Muayenehane/Hekim/Şirket İş Ortağı, İş Ortaklarının Hissedarı/ Yetkilisi/Çalışanı; Çalışan Adayı; Ziyaretçi, Üçüncü Kişiler